Baksida

Indøk utgjør et stort og viktig sosialt fellesskap for studentene ved studieretningen. Baksideløsningen er rettet både mot foreningene tilknyttet studiet og studenter ved studiet generelt. Indøk skal være et trygt fellesskap for alle deltakere på aktiviteter og arrangementer, og for alle som er tillitsvalgte eller bidrar frivillig til en forening tilknyttet Indøk. Det overordnede målet er at grenseoverskridende atferd aldri finner sted i foreningen eller i tilknytning til studieretningens arrangement eller aktiviteter.

Det er viktig for oss at du sier ifra dersom du eller andre opplever noe som ikke er greit, slik at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen.

Om du er i tvil, si ifra!

Flere måter å varsle på står beskrevet lenger ned.

Hva er et varsel?

Et varsel er å melde ifra om bekymringsverdige forhold. Det kan være å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlige.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan varsle om noe du selv har opplevd, noe som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller noe du har sett som du mener ikke er greit eller som er ulovlig. Du har mulighet til å varsle både om ting du ser på som veldig alvorlig og om ting som ikke nødvendigvis er så farlig, men du tenker er greit at baksidekontakt vet om og potensielt kan ta tak i.

Eksempler på kritikkverdige forhold:
 • Brudd på Retningslinjer varslingssystem Indøk
 • Lovbrudd
 • Mobbing, seksuell trakassering og overgrep
 • Diskriminering og rasisme
 • Uansvarlige strukturerer eller valg fra en forening
Eksempler på forhold baksideløsningen ikke håndterer:
 • Økonomisk mislighold og korrupsjon - Kontakt revisjonskomiteen
 • Kritikk av faglig innhold eller studiets oppbygning - Kontakt kulltillitsvalgt

Hvem kan varsle?

Du har alltid mulighet til å varsle. Dersom du er bekymret eller i tvil bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.

Hvordan varsler jeg?

Dersom varselet er tilknyttet en forening eller et arrangement i regi av en forening skal du ta kontakt med din baksidekontakt. Dersom saken er av høy alvorlighetsgrad eller du av ulike grunner ikke ønsker å varsle til sin baksidekontakt, kan varselet sendes direkte til baksideutvalget eller en enkeltperson i baksideutvalget. I et varsel må du ha med ditt eget navn og hva du vil varsle eller sende en bekymring om.

 • Skjema på nettsiden:
 • E-post: Sende inn en e-post til baksideansvarlig i en forening eller til et medlem i baksideutvalget. Dersom baksidekontakt eller medlemmer av baksideutvalget av ulike grunner ønskes ekskludert fra saksgangen, skal dette spesifiseres i e-posten.
 • Annet: Ringe, sende melding eller be om et personlig møte med baksidekontakt eller baksideutvalget

Meld fra på den måten du er mest komfortabel med. Dersom du synes det er vanskelig å si ifra på egenhånd kan du ta med deg en kontaktperson gjennom prosessen.

Kontaktinfo Baksideutvalget

Solveig Lund Christiansen
Den som varsler oppfordres til å informere om:
 • Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert. Beskriv det som har skjedd så nøye du kan.
 • Andre som eventuelt er informert i saken.

Dersom du har forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas kan du gjerne informere om det. Dersom baksidekontakt eller medlemmer av baksideutvalget av ulike grunner ønskes ekskludert fra saksgangen, skal varsler også spesifisere dette. Det er ikke mulig å ekskludere mer enn halvparten av baksideutvalget. I slike tilfeller vil Hovedstyret involveres for å finne en løsning.

Hva skjer når jeg har varslet?

Varsel og varslere vil alltid bli tatt på alvor.

Ved innsending av en sak viderebringes saken til baksideutvalget. Baksideutvalget er ansvarlig for håndteringen av saken. Du vil også få tildelt en kontaktperson fra baksideutvalget.

Baksideutvalget sin første oppgave vil være å få klarhet i hva som har skjedd. Som regel blir du kontaktet kort tid etter du har sendt inn varselet for en samtale. Baksideutvalget vil dermed samle ytterligere informasjon om hendelsen og vurdere om sanksjoner er relevant.

Mens saken håndteres vil din kontaktperson til enhver tid holde deg oppdatert på hva som skjer. Du som varsler skal ivaretas så godt som mulig gjennom hele prosessen.

Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig og av så få som mulig. Parter som er spesifisert ekskludert vil derfor ikke være involvert i saksgangen. Enhver saksbehandler vil signere en taushetserklæring.

Baksideløsningens håndtering av varsler handler om tillitsspørsmål og ikke skyld. Politi og domstol tar stilling til skyldspørsmål. Saksbehandler kan imidlertid bistå i å ta slike saker videre.